Uitreiking van de certificaten (links) / Uitreiking van de PIVO-getuigschriften (rechts)Uitreiking van de certificaten (links) / Uitreiking van de PIVO-getuigschriften (rechts)

Over het BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.)

De Stichting BeNeLux-Universitair Centrum (1988) is opgericht om de wetenschappelijke en culturele samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg te bevorderen. Het B.U.C. is onafhankelijk, selfsupporting en idealistisch van aard. Het Centrum draagt als embleem ‘Scientiae et Artibus’, aandacht voor wetenschap, kunst en cultuur tezamen. Het accent ligt daarbij op de toegepaste mens-, maatschappij- en cultuurwetenschappen. Dat geschiedt in de vorm van colleges, studiedagen, uitwisselingen, symposia en publicaties. Het B.U.C.-college, bestaande uit hoogleraren en praktijkmensen, vormt zo een brug tussen theorie en praktijk. De deelnemers aan de B.U.C.-activiteiten kunnen de verkregen kennis en inzichten vervolgens uitwerken in de eigen context.

De filosofie van het B.U.C. is de trias wetenschap, cultuur en humaniteit op elkaar af te stemmen en te verbinden. Professionals staan immers in hun werk voor de vraag hoe te handelen in het licht van menswaardigheid en leefbaarheid van de samenleving. Het B.U.C. heeft daartoe ook enkele brede praktijkleerstoelen ingericht. Zo is er de Benelux-leerstoel, met als hoofdtitularis prof. Mark Eyskens, oud-premier. Hiervoor is er een samenwerkingsovereenkomst met het Benelux-parlement (leerstoelinstallatie 1995). Ook is er de praktijkleerstoel Politie en Justitie (installatie 2003). Recent is de leerstoel ‘Cultuur, arbeid en organisatie in een duurzame samen- leving’ opgericht (2019).

Educatie en wetenschap

De bevordering van de samenwerking in de Benelux betreft het geven van onderwijs aan en vorming van professionals, of het bemiddelen daarbij. Dit tracht de Stichting ook te bereiken door de bevordering van de communicatie tussen instellingen en personen in de verschillende beroepsgroepen. Daarbij fungeert de Stichting tevens als intermediair. Het B.U.C. poogt verschillende onderwijsvormen, toepassingen van gedrags- en maatschappijwetenschappen, en cultuurvormen dichter bij elkaar te brengen.

Cultuur

De bevordering van de interactie tussen wetenschap en cultuur gebeurt onder meer door het beleggen van bijeenkomsten. Het studium generale concentreert zich op de cultuur van het Nederlandse taalgebied en dat van de Benelux. Hierbij gaat het tevens om de culturele en humanitaire kern van de Europese samenwerking.
Als niet-gouvernementele instelling werkt de Stichting aan de realisering van artikel 3 in het Benelux-verdrag betreffende de culturele toenadering en samenwerking tussen de drie Benelux-staten. Het B.U.C. heeft in samenwerking met het Benelux-parlement en in samenspraak met de Benelux Economische Unie hiervoor de BeNeLux-Leerstoel ingesteld, die onder leiding staat van minister prof. Mark Eyskens.

Humaniteit

De stichting tracht de communicatie en interdisciplinaire samenwerking te bevorderen tussen professionals in mensgerichte functies in sectoren binnen de overheid, zoals politie, justitie, krijgsmacht, gezondheidszorg, onderwijs en de overheid, en in verschillende takken van het bedrijfsleven.
De werkwijze van de stichting is erop gericht het menselijk aspect als drijvende kracht in te zetten in al die sectoren en in de werking van de beroepsgroepen zelf, waardoor de samenleving als geheel aan menselijkheid wint.

Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes krijgt de versierselen van de Benelux-Europa Prijs omhangen door prof. Anton van der Geld en de Belgische prins Felix de Merode.
Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes krijgt de versierselen van de Benelux-Europa Prijs omhangen door prof. Anton van der Geld en de Belgische prins Felix de Merode.

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2020 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap  |   Contact