Uitreiking van de certificaten (links) / Uitreiking van de PIVO-getuigschriften (rechts)Uitreiking van de certificaten (links) / Uitreiking van de PIVO-getuigschriften (rechts)

Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van publicaties die zijn verbonden aan het Benelux-Universitair-Centrum.

Anton van der Geld: Balans in ons leven?

Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2005, tweede druk 2010
ISBN 90 209 6008 3 - NUR 740
zie website: www.leven-in-balans-en-onbalans.com

Professor Anton van der Geld houdt zich in zijn consultatiepraktijk bezig met problemen in onszelf en in onze samenleving:

Hoe kunnen we de balans, de onbalans en de crisis onderzoeken? Waar is al die onbalans en al die crisis in mens en samenleving te vinden? Hoe is levenskunst de weg naar geluk voor mens en samenleving? Hoe geven levenskunst en levensgeluk gezonde mensen, gezonde relaties, en een gezonde samenleving? Hoe helpen muziek, film, dans en roman ons bij levensgeluk? 

In dit boek wijst hij de wegen en de technieken aan om onbalans en crisis in onszelf, in onze relaties, en in onze samenleving te boven te komen. Het vormt voor iedereen een wegwijzer in levenskunst en levensgeluk. Meer informatie vindt u op de website: www.leven-in-balans-en-onbalans.com

Ook geeft Van der Geld een veelzijdig overzicht van balans en onbalans in mens en samenleving, in samenwerking met zijn BeNelux-leden: oud-premier Van Agt, psycholoog Appels, psychiater De Berk, kardinaal Danneeld, bioloog Decleir, oud-premier Eyskens,psycholoog Van Heck, psychologe Van der Linden, predikant Manenschijn, bisschop Muskens, seksuoloog Nijs, psychotherapeute Nijs, oncoloog Pinedo, neuropsychiater Thiery, bedrijfsarts De Valk, theoloog Van der Vloet.

Mark Eyskens: Het hijgen van de geschiedenis

Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2003 
ISBN 90 209 52447 - NUR 801
 

De XXIste eeuw is feitelijk begonnen met de terroristische aanslag van 11september 2001 te New York en Washington. Toen heeft het internationale terrorisme zich voor het eerst op een tragische en grootschalige wijze in de geschiedenis opgedrongen. De nieuwe eeuw begint echter ook met hoopgevender geluiden: de invoering van de euro als eenheidsmunt en de versnelde uitbreiding van de Europese Unie. Inmiddels is de wereld ons dorp geworden en is de aarde omspannen door een wijdverspreid communicatienetwerk. Sceptici stellen vanuit hun behoudszucht hiertegenover dat hun eigen dorp de wereld is. De geschiedenis versnelt zich zienderogen. De informatie- en communicatietechnologieën, die zich enten op het fabeltuig 'computer', dragen hiertoe op bepalende wijze bij. Ieder nadenkend burger voelt zich bijwijlen achtervolgd door het hijgend ademhalen van de recente geschiedenis, soms hortend, steeds heftig.

Dit boek is gegroeid uit vele tijdschriftartikelen en bijdragen, waarin Mark Eyskens vooral als hoofdtitularis van de Benelux-leerstoel van het BeNelux-Universitair Centrum en als voordrachtgever tijdens academische zittingen en symposia zijn visies gaf over actuele themata. 

Professor Mark Eyskens, Minister van Staat, is voormalig eerste minister, minister van Buitenlandse Zaken, Financiën, Economische Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (1976-1992), lid van de Belgische federale Kamer van de Raad van Europa, voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, en el/I. professor aan de KU Leuven. Sinds geruime tijd onderhoudt hij intensieve contacten met het BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.), een universitaire instelling voor wetenschap en cl/ltuur en voor de bclwrtiging van de humaniteit in Europa. Het Centrum bevordert de samenwerking van de Benelux net en in de Europese Unie. De auteur heeft in 2000 de Benelux-Europa-Prijs van het B.U.C. ontvangen en is hoofdtitularis van de Benelux-leerstoel. 

De Stichting Cily M.C.G. van der Geld-Nouwens Fonds heeft ten doel: het bevorderen van de (re-)humanisering van de samenleving. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door studie en onderzoek te laten verrichten en publicaties uit te brengen. Zij is voortgekomen uit de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum, die in het kader van de bevordering van de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg culturele activiteiten en postgraduate opleidingen in de menswetenschappen organiseert.

Gerrit Manenschijn: Riskante Humaniteit

Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2002 
ISBN 90 209 4969 1 - NUR 740

 
Na de aanslagen van 11 september 2001 is humaniteit uit de gratie: een machteloos motto van naïeve wereldverbeteraars. Wat heeft de internationale politieke werkelijkheid nog met humaniteit gemeen? Als het er op aan komt beslist het recht van de sterkste. Ook in de economie, alle mooie verhalen over win-winsituaties ten spijt. Voor de kritische waarnemer is de mondialisering van de economie niets anders dan de zegetocht van Amerikaans economisch imperialisme tot in alle uithoeken van de wereld. Hier ligt een uitdaging waar niemand om heen kan. Daar gaat dit boek op in. Manenschijn betoogt dat humaniteit een hard principe is, bestemd voor de overlevingskansen van de mensheid. Overleven in een wereld vol geweld is een riskante onderneming geworden. Moraal en ethiek zijn niet begonnen met generositeit en naastenliefde, maar met het naakte overleven van de eigen groep, stam en natie. Humaniteit begint met de erkenning dat de mensheid het risico loopt in deze oervorm van tribalisme terug te vallen. 

Gerrit Manenschijn studeerde van 1957 tot 1962 theologie aan de Vrije Universiteit, was van 1963 tot 1973 predikant in de gereformeerde kerken in Nederland, en van 1973 tot 1988 wetenschappelijk hoofdmedewerker ethiek aan de VU, tijdens welke periode hij zich specialiseerde in de filosofie van Thomas Hobbes, Adam Smith, Immanuel Kant en John Rawls. Van 1988 tot 1996 was hij hoogleraar ethiek aan de Theologische Universiteit te Kampen. Hij gaf gastcolleges aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen, en adviseerde verschillende maatschappelijke organisaties over de praktische betekenis van moraal en ethiek.

Piet Nijs: Imperium op drift

Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 1999 
ISBN 90 209 3918 1 - NUGI 665 


Met koloniale macht heeft het Westen de voorbije eeuwen haar normen opgedrongen aan de wereld. Even triomfantelijk begonnen de natuurwetenschappen drie eeuwen geleden aan een weergaloze opmars. Vandaag heeft de technisch-wetenschappelijke ontwikkeling niet alleen haar hoogtepunt bereikt, maar ook een keerpunt, dat misschien zelfs een eindpunt wordt. Eén ongebreidelde ontwikkeling is immers niet meer te betalen, en de schadelijke gevolgen ervan voor mens en aarde zijn niet te overzien. Steeds meer lijkt de westerse samenleving een imperium op drift! Dit boek heeft niet de pretentie een pasklaar antwoord te bieden op de verwarring en de vertwijfeling die opdoemen achter de euforie en de roes van het millenniumfeest. Wel daagt het de lezer uit een persoonlijk antwoord te zoeken op de vraag wat goed leven inhoudt, ook in de wereld van morgen, met al haar onzekerheden en ondanks de chaos. 

Piet Nijs studeerde filosofie, psychologie, geneeskunde, lichamelijke opvoeding en seksuologie in Hamburg en in Leuven. Hij is als hoogleraar verbonden aan het K.U.Leuven en is gastdocent aan internationale cursussen en seminars (o.a. Düsseldorf, Heidelberg, Montpellier) en aan het BeNeLux-Universitair Centrum. Hij is lid van diverse wetenschappelijke verenigingen en publiceerde vele boeken en artikelen over onderwerpen als huwelijk en gezin, seksualiteit, psychosomatiek en psychotherapie.

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2020 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap  |   Contact