Uitreiking van de certificaten (links) / Uitreiking van de PIVO-getuigschriften (rechts)Uitreiking van de certificaten (links) / Uitreiking van de PIVO-getuigschriften (rechts)

Stichting Genootschap (oud-)studenten

Op 2 september 2010 is de Stichting Genootschap (oud-)studenten BeNeLux-Universitair Centrum opgericht. Het Genootschap beoogt oud-studenten en -cursisten te betrekken bij nieuwe leergangen, bij het delen van kennis en best practices, het houden van seminars en het onderhouden en verder uitbreiden van het professionele en persoonlijke netwerk.

Slottoespraak voorzitter Bert Corbijn

27 januari 2011, Eindhoven

Zoals u tijdens dit symposium gehoord hebt, slaat deze Leergang bruggen tussen mensen en tussen landen.

Mensen die betrokken zijn bij de Opsporing en Vervolging, bij de veiligheid van onze maatschappij. Ook allemaal mensen die niet alleen maar hun dagelijks werk routinematig willen doen, maar die er meer van willen maken. Die willen leren van elkaar, die openstaan voor nieuwe ideeën. Die respect hebben voor elkaars waarden en normen. Die over grenzen heen durven kijken, figuurlijk én letterlijk. Samen op willen trekken. Elkaar beter leren kennen. Vanuit een diepe betrokkenheid en collegialiteit.

Dat willen wij als BeNeLux-Universitair Centrum koesteren en daarom hebben we het Genootschap van Oud-studenten opgericht. Om ook na de Leergang elkaar te blijven ontmoeten, om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Om ons internationale netwerk in stand te houden. Om persoonlijk te blijven groeien als leidinggevende en als mens.

De wereld om ons heen verandert snel. Grenzen vervagen, nieuwe criminaliteitsvormen ontstaan. De samenstelling van de bevolking verandert, nieuwe technologieën ontwikkelen zich. Wet- en regelgeving zijn voortdurend aan verandering onderhevig. In het kader van de Europese samenwerking worden nieuwe verdragen gesloten en komen er nieuwe uitdagingen op ons af. De bestrijding van de criminaliteit vindt kortom plaats in een dynamische context. En de bestrijding zelf dient dan ook voortdurend verbeterd of te vernieuwd te worden. Wat kort geleden nog gebruikelijk was kan binnenkort al achterhaald zijn.

België, Luxemburg en Nederland zijn verschillend georganiseerd. Op alle terreinen en op alle niveaus.  Elk met zijn eigen historie. Ook ten aanzien van de bestrijding van de criminaliteit zijn er nog forse verschillen. Diverse initiatieven om de samenwerking te verbeteren zijn reeds genomen. We groeien al naar elkaar toe. Maar we zijn er nog niet. We moeten met elkaar in gesprek blijven, best practices delen, geven en nemen! Samen grenzen doen vervagen, schouder aan schouder opsporen. In een cultuur waar we niet alleen van ons zelf uitgaan, maar waarbij we steeds rekening houden met elkaar en gezamenlijke doelen nastreven.

Hier ligt ook de uitdaging voor ons Genootschap, om hieraan mee te werken. Het Genootschap van Oud-studenten zal activiteiten ontplooien, zoals het houden van seminars, het publiceren van een nieuwsbrief, aansluiting blijven zoeken bij nieuwe B.U.C.-leergangen door bijvoorbeeld scripties te begeleiden of interviews te geven, en ten slotte door de persoonlijke contacten in stand te houden. Ik roep dan ook de Oud-studenten op om actief aan het Genootschap deel te nemen. Om te geven en om te ontvangen. Om even los te komen van de waan van de dag, om even verder te kijken dan vandaag of morgen, om over grenzen heen te kijken.

Hiermee hopen wij mede invulling te geven aan het gedachtegoed van het BeNeLux-Universitair Centrum:

Ter bevordering van de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg, en ter verhoging van de kwaliteit van de Europese samenleving.

Hiermede wil ik dit symposium afsluiten. Ik dank u voor uw aandacht.

Regiopolitie Brabant Zuid-Oost
Afdelingshoofd Forensisch Technische Opsporing
H.B. Corbijn

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2020 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap  |   Contact