Scriptiebank

De scripties zijn alfabetisch gesorteerd op auteur. Met behulp van het menu aan de rechterkant kunt u de scriptiebank doorzoeken op categorie.

Mr. Ruud Aarts
Regiopolitie Kennemerland

Op welke wijze kan de aanpak van de georganiseerde criminaliteit een bijdrage leveren aan de eerstelijns politiezorg en omgekeerd? [2008]

J. van Barneveld
Verkeersunit Ouder-Amstel (KLPD/DVP)

Hoe de Dienst Verkeerspolitie bij opsporing en handhaving internationaal kan samenwerken? [2007]

Marco van Berkel
KLPD / DSRT / Unit Onderzoek & Ontwikkeling

Van fysieke naar digitale opsporing bij de politie [2011]

Machteld Beukema
Afdeling Expertise, Limburg Zuid

Netwerkend werken ter voorkoming van kindermisbruik [2011]

Harm Beukenholdt
Operationele Expertise KLPD-DNR

Digitale en nanotechnologie en criminaliteit [2011]

Ad Bogers
Regionaal Milieuteam Politie Brabant Zuid-Oost

Bestrijding van georganiseerde vuurwerkcriminaliteit in Nederland in samenspraak met België [2011]

E. den Boggende
KLPD/ Dienst Specialisatie Recherche Toepassingen

Het vraagstuk van het volgen van technisch ontwikkelingen door de politie in Benelux. Hoe houdt de politie de technologische ontwikkelingen bij? [2009-2010]

Jan Boom
Politieacademie te Apeldoorn, politieregio Hollands Midden

Politie en leiderschap in de opsporing. Interne oriëntatie en externe oriëntatie [2011]

Martin Bos
Brigadecommandant KMar

Mobiele Eenheid 2.0 - In het kader van beter gewapend te zijn voor zware incidenten wordt gezocht naar complementaire naast reguliere eenheden vanuit een meer integrale benadering. [2013]

G. Bouman
Forensische Opsporing Divisie Recherche, Politie Brabant Zuid-Oost

Identiteitsfraude en de strafrechtketen [2009-2010]

D. van Buuren
Opsporing, district Oost Regiopolitie Rotterdam - Rijnmond

Noodzaak voor een landelijke regeling van ontvreemde bankpassen [2007]

E.J. Casteelen
Opsporingskamer Tactisch Informatie Centrum Koninklijke Marechaussee

Politie-informatie en haar betrouwbaarheid. De navelstreng tot (inter)nationaal politioneel succes is politie-informatie [2007]

Walter Coenraets
Regionale Computer Crime Unit, Federale Gerechtelijke Politie Hasselt, België

Politie en sociale media: uitdaging en kansen [2011]

H.B. Corbijn
Forensische Opsporing Divisie Recherche van de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost

Individuele competenties en de behoeften van de Rechercheorganisatie – DNA ten behoeve van de opsporing, in het juiste perspectief [2006]

Mr. Inge Delissen
Parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout

De effectiviteit van de onderzoeksgerechten bij de regeling van de rechtspleging in België [2011]

C. van Doorn
Tactische Recherche Regiopolitie Brabant Zuid-Oost

Vastgoedwereld, de professionele biotoop voor het criminele gewin. Hoe kan publiek/private samenwerking een bijdrage leveren aan criminaliteits-beheersing? [2007]

Erwin Dorst
Brigadecommandant KMar

Mobiel Toezicht Veiligheid: een toekomstbestendige koers voor binnenlands toezicht aan de Nederlandse binnengrenzen? [2013]

Yves Driesen
Coördinatie en Leiding Federale Gerechtelijk Politie Turnhout, België

Naar een programma versterking van de opsporing in België – Lessen uit Posthumus en de zaak Ronald Janssen [2011]

Adri van Erkel
CIE – Regiopolitie Hollands Midden

Politie en leiderschap in de opsporing – Externe oriëntatie [2011]

Martien van Es
Hoofd Financiële Expertise, bovenregionale recherche

It took an accountant to catch Al Capone. Onderzoek naar de optimalisatie van financieel rechercheren bij de politie. [2013]

Veronique Estourgie
Bovenregionale Recherche Zuid-NL

Integriteitsbeleid bij de politie in Nederland en België [2008]

M. Eversdijk
Recherche/informatie Koninklijke Marechaussee, district Zuid

De taakopvatting van de Koninklijke Marechaussee op het gebied van de zedenzaken en de consequenties ervan voor de organisatie [2006]

M. Florie
Recherche Koninklijke Marechaussee

De strategische en tactische consequenties van de implementatie van de teams grootschalige opsporing binnen de Koninklijke Marechaussee [2007]

Mr. Joop Freling
Manager Customs Controll Centre, douane

De douane houdt toezicht op dit grensoverschrijdend goederenverkeer. [2013]

Johan Geentjes
Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Mechelen

Politiecapaciteit voor gerechtelijke taken. Kan ze berekend worden? Kan ze verdeeld worden? [2008]

Mirjam Gerits
Politie Brabant Zuid-Oost, Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland

Nationale politie, een kans voor een efficiëntere grensoverschrijdende aanpak? [2011]

Bas van de Griendt
Operaties Brigade Venlo – Koninklijke Marechaussee

Rampen en crises kennen geen grenzen – Hoe de ramp- en crisisbestrijding op politieniveau is geregeld in België en Nederland: een vergelijking [2011]

Stefan Gurdebeke
Scheepvaartpolitie Belgische Federale Bestuurlijke Politie

Rol en bijdrage van de Belgische scheepvaartpolitie in het opsporingsproces [2011]

G. Gussenhoven
FSO Zuid-Nederland

Standaardisering van forensische opsporing binnen de Benelux [2009-2010]

A.A. Hartman
Recherche

Met een ander oog naar (identiteits)documenten kijken en de noodzaak van een betere basiskennis daarvan [2006]

Herman van Herwaarden
Team opsporing Bovenregionale Recherche Zuid Nederland

Samenwerking in de opsporingsketen van België en Nederland – Leren van verschillen [2011]

Jeffrey van Horn
Afdeling Recherche Koninklijke Marechaussee

Effecten van intensieve drugsbestrijding op de luchthaven Schiphol [2011]

G. Houben
TGO Politie Midden en West Brabant

Het optimaliseren van de grensoverschrijdende informatiehuishouding inzake grensoverschrijdende zware milieucriminaliteit tussen Nederland en België [2009-2010]

G. Houben
Interregionaal Bureau Digitale Expertise Politie Brabant-Noord

De rol van de digitale en financiële expertise binnen de opsporing en vervolging en de miskenning daarvan [2009-2010]

Alex van den Hurk
KMar District Zuid, Brigade Recherche en Informatie

Grensoverschrijdende toepassing van automatische nummerplaatherkenning [2011]

P. Huybrechts
Federale Politie België (DGA / DAO)

Capaciteitsuitwisseling inzake openbare orde in een Europees kader (Beneluxwetgeving) [2007]

R.S. Jacobs
Justitie

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid? De bestuurlijke mantel der liefde ontmanteld? [2007]

GJ.M. Jansen
Politie Eindhoven

Aanpak veelplegers, een succes! [2007]

J.B. van de Kieft
Recherche & Informatie

Koninklijke Marechausse, mooi werk !/? Een onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen de corporate identity en het door reclame gevormde corporate image van de Koninklijke Marechaussee bij leerlingen van het voortgezet onderwijs [2006]

G.J. Koekkoek
DIK District Noord-Oost Zwolle Koninklijke Marechaussee

Samenwerking tussen opsporingsdiensten bij de bestrijding van mensensmokkel in Nederland [2007]

Roel Koeter
Bovenregionale Recherche Zuid Nederland – BRZN

Over de oorzaken van de problemen welke ontstaan in de formele grensoverschrijdende samenwerking op basis van rechtshulpverzoeken tussen Nederland en België binnen het verzorgingsgebied van de BRZN. Is de geschetste situatie een gevolg van capaciteit dan [2008]

R. Kramp
Koninklijke Marechaussee CIE District Zuid

Vergelijkend onderzoek van Nederlandse Criminele Inlichtingen Eenheden in het kader van het werk van de Koninklijke Marechaussee [2009-2010]

Drs. Barbara Kruizenga
Chef Criminele inlichtingen, regiopolitie

Anoniem getuigen en de grenzen van het recht op een eerlijk proces. [2013]

C. Lambin
Federale Politie Ieper

Capaciteit Belgische Recherchediensten [2006]

M.J.M. Ligtenberg
Algemene Recherche District Zuid KMar

Implementatie van de informatiecoördinator bij de Koninklijke Marechaussee [2007]

Ger Ligtvoet
Politie Midden en West Brabant, Divisie Recherche

Hennep 'GRENZENLOOS' – Aanpak van hennepcriminaliteit over de grenzen heen [2011]

W.J. Linders
Operationele Ondersteuning Informatie KMar

Informatiecoördinatie binnen de Koninklijke Marechaussee en de relatie naar de opsporing (algemeen) [2006]

A.J. Lox
Hoofdcommissaris - Jurist

Competentieontwikkeling in de gespecialiseerde recherche. Proeve tot innovatie in het Belgische rechercheonderwijs [2007]

Ann Lukowiak
Substituut-procureur des Konings

Mensensmokkel ˗ Cross-border challenge Belgium-France. [2013]

Benny Maes
Algemene Directie Bestuurlijke Politie Federale Politie België

Internationale politiesamenwerking naar aanleiding van voetbalwedstrijden in Europa. Een voorbeeld? [2008]

Henk Meulman
Analyse en Ontwikkeling. Politie Brabant Zuid-Oost

Het regionale keuzeproces van de opvolging van ernstige criminaliteit [2011]

Stephan van Nimwegen
Recherche Politie Midden en West Brabant

Onbegrensd opsporen? – De meerwaarde van een Joint Investigation Team in Nederland en België, op basis van een kwalitatieve vergelijking [2011]

Jan Noordam
Systeemarchitectuur – Dienst Specialistische Recherche Toepassingen KLPD

De rol van de technologie in de operationele thema’s van het korps landelijke politiediensten. Onderzoek naar succesfactoren [2008]

Kris van de Paer
Federale Gerechtelijke Politie in Turnhout

Het beheersen van contrastrategieën in georganiseerde criminaliteit. Een verkennend onderzoek [2008]

G. Pollemans
Recherche Politie Midden en West Brabant

Gezag over de opsporing en de relatie recherche en openbaar ministerie [2006]

F. Rasschaert
Korpschef te Gent

Ontwikkeling van een analyse- en beheersinstrument voor grootschalige evenementen (anno 2020). Beweeg voordat je bewogen wordt [2009-2010]

R.A. de Reus
Landelijke en buitenlandse eenheden te Utrecht, Koninklijke Marechaussee

OT – Gemist? De gevolgen van het niet hebben van observatie tijdens een opsporingsonderzoek [2006]

Mr. A.-M. Ruijs
Justitie

(On)mogelijkheden in de grensoverschrijdende opsporing. Nederlandse rechtshulpverzoeken binnen Benelux-verband [2007]

Hans van der Schoot
Brigade recherche informatie Koninklijke Marechaussee Zuid

Frontex, Europees samenwerken en de rol die de Koninklijke Marechaussee hierin vervult [2008]

W.M. Schouten
Veiligheidsregio Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee en opsporingsonderzoeken in missiegebieden [2007]

P. Sloots
Regiopolitie Brabant Zuid-Oost Chef CIE

Een CIE-product stuurt en laat opsporing werken. De moderne bedrijfsvoering van een CIE in relatie tot Informatie Gestuurde Opsporing [2007]

Jan van der Sommen
Regiopolitie BZO Forensische Opsporing

Plaats delict, Europese Unie, naar een universele erkenning van het sporenonderzoek op een plaats delict in de deelnemende landen van de Europese Unie? Crime Scene Working Group [2008]

R. Spoolder
Politieregio Limburg Noord

Grensoverschrijdende criminaliteitsbeeldanalyse t.b.v. effectieve opsporing Hoe kunnen we de schaarse opsporingscapaciteit zo maximaal mogelijk laten renderen? [2009-2010]

John Spork
Politie Brabant Zuid-Oost

De meerwaarde van familierechercheurs in opsporingsonderzoeken [2011]

R. Springorum
FIU Nederland, Recherche en Informatie KMar

Aansturing en vernieuwing in de opsporing en handhaving door politie en justitie [2008]

Martin Starreveld
District Informatie Knooppunt Schiphol Koninklijke Marechaussee

Effectiviteit van cameratoezicht op luchthavens [2011]

Marcel van Stek
Hoofd projectbureau KLPD

Publiek-private samenwerking tussen banken en politie bij ram- en plofkraken, met een bijzondere focus op het vergroten van heterdaad- en aanhoudingskracht. [2013]

J. Triel
Rechercheondersteuning Koninklijke Marechaussee District West

Naar een Weapon Intelligence Team, als instrument voor internationale samenwerking tegen geïmproviseerde explosieven [2009-2010]

H. Valkenburg
Tactische recherche politie Brabant Zuid-Oost

Erkennen en Herkennen, de Wet Bevordering Integriteitbeoordeling door het Openbaar Bestuur in relatie tot de bestrijding van georganiseerde criminaliteit [2006]

Kris Vandenberk
Commissaris gerechtelijke politie

Recherchemanagement als bruikbare tool voor afstemming tussen Federale en Lokale recherchedienst. [2013]

Mr. Lieve Vanermen
Parket Turnhout

Gerechtelijke en bestuurlijke aanpak van ladingsdiefstallen over de grenzen heen [2009-2010]

A.W. van Veenendaal
Brigade Caribisch gebied Curaçao - Hoofd CIE Sint-Maarten

De knelpunten in de informatie-uitwisseling tussen de inlichtingendiensten [2007]

Jan van der Velden
Tactische Recherche

Tegenhouden als nieuwe hefboom in het integraal en geïntegreerd aanpakken van georganiseerde misdaad – Een bestuurlijke verkenning [2008]

T. Verachtert
Federale Gerechtelijke Politie Brussels-Airport

Aanpak van internationale georganiseerde werknemerscriminaliteit in luchthavens. Airport crime [2009-2010]

G. Verhoeven
Gezamenlijke Recherche Regiopolitie Brabant Zuid-Oost

Integriteit binnen het (politie)verhoor. Registratie als waarborg binnen de politieorganisatie [2007]

Jetze Visser
Leider TGO, politie Oost-Brabant

Een adequaat antwoord van de politie op de sociale media in de openbare ordehandhaving. Een stand van zaken. [2013]

J. van Vlokhoven
Bovenregionale Recherche Zuid Nederland

Verbeteren van de grensgerelateerde samenwerking bij het bestrijden van criminaliteit in België en Nederland. "To JIT or not to JIT, is that the question?" [2009-2010]

Henk van Vooren
Rechercheteam Hektor Politie Limburg-Noord/Zware Criminelen

Bewijskracht van de noodhulp, meer en betere informatie uit de processen intake en noodhulp [2008]

John Vullers
Rechercheteam Hektor Politie Limburg-Noord/Zware Criminelen

Normalisering van de illegale (georganiseerde) hennepteelt, regulering door maffia of minister? [2008]

H. Willering
Unit Onderzoek & Ontwikkeling Brigade centrale Recherche en Informatie

De rol van optimale inzet van technologische ontwikkelingen bij opsporing. Onderzoek naar succesfactoren [2007]

Veerle de Wolf
Hoofd Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie (CDGEFID)

Geïntegreerde onderzoeksteams, een noodzaak voor een effectieve fraudebestrijding. [2013]

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2024 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap