Uitreiking van de Benelux-Europa Prijs 2023 door prof. Anton van der Geld en prins Charles-Louis de Merode aan: prof. mr. Koenraad baron Lenaerts, President Europees Hof van Justitie en mr. Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman van Nederland.Uitreiking van de Benelux-Europa Prijs 2023 door prof. Anton van der Geld en prins Charles-Louis de Merode aan: prof. mr. Koenraad baron Lenaerts, President Europees Hof van Justitie en mr. Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman van Nederland.

Het BeNeLux-Universitair Centrum
- voor educatie, wetenschap, cultuur en humaniteit in de Benelux -

Het BeNeLux-Universitair Centrum® (B.U.C.) is een platform voor verschillende beroepsgroepen in de Benelux, die zich willen verdiepen in de menselijke aspecten in hun werk. De deelnemers komen uit vele sectoren in de samenleving, zoals zorg, onderwijs, bedrijfsleven, politie, justitie, kunst en cultuur. Zij hebben behoefte aan meer kennis van de menselijke factor, het delen van inzichten daarin en het verkennen van nieuwe wegen. Denkers en doeners kunnen elkaar in het platform vinden en krijgen zo ruimte om zich verder te ontwikkelen.
Het B.U.C.-platform wil een brug slaan tussen theorie en praktijk, en daarbij het contact en de uitwisseling tussen beroepspraktijken en wetenschap bevorderen. Vraagstukken als gezond leven, veiligheid, duurzaamheid en welvaartverdeling worden aan de orde gesteld om een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving in de Benelux en Europa, nu en in de toekomst. Zo verklaarde de president van het Benelux-Parlement, de heer Ady Jung, bij de installatie van de gezamenlijke leerstoel ‘BENELUX’: “De Stichting BeNeLux-Universitair Centrum draagt bij aan de uitvoering van het Benelux-verdrag inzake de culturele en sociale toenadering tussen de drie Staten.” (Brussel, 1995)
Het B.U.C. vormt een koepel van meerdere samenwerkingsverbanden in de Benelux-landen.

Symposium terugblik B.U.C. Stadhuis Lommel 1 dec 2023

Consul Gerard Huiting B.U.C. Report December 01 2023

Terugblik fotografische impressie B.U.C. in Stadhuis Den Haag 22 9 2023

Welkomsttoespraak burgemeester mr. Jan van Zanen

Consul Gerard Huiting - B.U.C. Conference The Hague City Hall 22-09-2023

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

Samenvatting van de bijdrage van Prof. Dr. Jan Peter Balkenende ‘Heroriëntatie van de markteconomie ten behoeve van een duurzame samenleving’ tijdens het symposium van het BeNeLux Universitair Centrum ‘Levende cultuur en duurzame samenleving binnen het Koninkrijk’, 22 september 2023, Raadzaal Stadhuis Den Haag.
Het is wel een Haagse week: Prinsjesdag, de Algemene Politieke Beschouwingen en nu als climax dit symposium. Het is erg goed om stil te staan bij de verhoudingen binnen het Koninkrijk vanuit het perspectief van een duurzame samenleving. Daarbij hoort ook een reflectie op het functioneren van de markteconomie. In dat kader sta ik vandaag graag stil bij vijf punten: De drie V’s: verantwoordelijkheid, vertrouwen en visionair; De grote issues van nu en morgen;Verschuivingen in het debat over de economie; Capitalism Reconnected; Enkele gevolgen voor de verhoudingen binnen het Koninkrijk.
Het is van groot belang nadrukkelijk stil te staan bij een levende cultuur en een duurzame samenleving binnen het Koninkrijk. Binnen dat raamwerk is ook economische heroriëntatie dringend gewenst. Een verbindend perspectief is nodig, een perspectief dat recht doet aan verantwoordelijkheid, vertrouwen en een visionaire instelling.

BeNeLux-Europe-Award 2023 en B.U.C.-Praktijkleerstoel

BeNeLux-Europe-Award 2023 en B.U.C.-Praktijkleerstoel

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

BeNeLux-Europa-Prijs voor Nationale ombudsman Renier van Zutphen
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen ontving op zaterdag 10 juni de BeNeLux-Europa-Prijs voor zijn 'bijzondere verdiensten op het gebied van burger, overheid en rechtspraak'. Hij ontving de prijs namens het BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.), uit handen van voorzitter prof. Anton van der Geld en raadsheer prins Charles Louis de Merode. De BeNeLux-Europa-Prijs wordt uitgereikt aan personen of instellingen die uitzonderlijke prestaties doen op het gebied van samenwerking binnen de Benelux. Er gaat extra aandacht uit naar inspanningen die de Europese integratie versterken. 2023 was door het bestuur en Raad van Advies van het B.U.C. uitgeroepen tot het van 'Humaniteit en Rechtvaardigheid'. In dat perspectief zien zij de 'talloze, onvermoeibare inspanningen voor mens en wereld van Reinier van Zutphen sinds 2015 in Nederland'. Lees verder

Staatsminister prof. Mark Eyskens

Staatsminister prof. Mark Eyskens, over de vraag ‘Wordt Homo sapiens robot sapiens’?
Nooit waren de veranderingen in alle domeinen zo snel zo grondig als vandaag en werden zij zo uitvoerig verspreid boven de aardbewoners dankzij de moderne communicatie technologieën. Onder het ancien régime waren de veranderingen zo traag dat weinig mensen ze opmerkten. Vandaag zijn de veranderingen zo diepgaand, omwentelend en frequent dat weinig mensen ze opmerken, of er althans niet de gevolgen van in weten te schatten. De aarde is nog steeds hard en rond. Maar de wereld is vlak en vloeibaar. De zero ruimte en de nul tijd zijn in aantocht. De wereld is ons dorp Wat niet belet dat voor veel leden van de mensheid hun dorp nog steeds de wereld is. Deze tegenstelling zet de democratiëen onder druk en verhoogt de aantrekkingskracht van autocratische politieke regimes. Het ontstaan van een nieuw menstype is in aantocht. Men noemt dat het transhumanisme, Een andere mens is in wording maar wordt het een betere mens? Van alle uitdagingen is de morele uitdaging veruit de belangrijkste. Hoe alle veranderingen en mutaties richten op het verbeteren van het “mens- zijn”, dank zij meer medemenselijkheid? Lees verder

Staatsminister prof. Jan Peter Balkenende

Staatsminister prof. Jan Peter Balkenende over Arbeid en Onderneming
1. Ruim 10 jaar geleden tekende zich een omslag af in het denken over de rol van de onderneming.
2. De bredere context waarin ondernemingen hebben te opereren wordt gevormd door de mondiale agenda (Sustainable Development Goals, klimaat, grondstoffen schaarste, ongelijkheid), de Europese agenda (Green Deal, CSRD, CSDDD, taxonomie) en de verwachtingen die mensen, organisaties en overheden hebben van ondernemingen.
3. De noodzaak van sociaaleconomische heroriëntatie is evident. Toch zijn er ook kinken in de kabels. Geopolitieke spanningen en geo-economische fragmentatie leiden de aandacht af van een duurzaam toekomstperspectief.
4. Te midden van nieuwe duurzaamheidsoriëntaties en weerstanden en belemmerende factoren is het cruciaal het thema arbeid en onderneming opnieuw te doordenken. Een nieuw moreel perspectief is dringend gewenst. De menselijke maat vergt nieuwe doordenking. Dit onderwerp hoort thuis in de B.U.C. Praktijkleerstoel. Lees verder

Prof. Koenraad Lenaerts, president Europese Hof van Justitie

Prof. Koenraad Lenaerts, president Europese Hof van Justitie, over de ontvangst van de BeNeLux-Europ-Award
Geachte heer Voorzitter, Heren Staatsministers, Mevrouw de President van de Hoge Raad der Nederlanden,

Het is voor mij een bijzondere eer om door het BeNeLux-Universitair Centrum vandaag onderscheiden te worden. Ik dank in het bijzonder iedereen die aan dit eerbetoon heeft meegewerkt. Voor mij is dergelijke plechtigheid ook een gelegenheid om een inhoudelijke boodschap te brengen.

U had mij gevraagd de rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie toe te lichten. Ik zal dit ook kort doen.De waarden van de Europese Unie zijn in de eerste plaats de menselijke waardigheid. Ik heb goed geluisterd naar het prachtige betoog van Staatsminister Eyskens en zijn vraag “Wordt de mens beter van wat hij noemt ‘BINC’ [biotechnologie en -genetica (B), informatica en artificiële intelligentie (I), nanotechnologie (N) en cognitieve wetenschappen (C)]? De ontwikkelingen in deze gebieden moeten volgens artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie als eerste toets de menselijke waardigheid hebben.

Solidariteit ook intergenerationeel. In mei 2023, was ik samen met de Presidente van de Hoge Raad van Nederland, Mevrouw Dineke de Groot, aanwezig in Berlijn op een conferentie georganiseerd door het Bundesverfassungsgericht, het Grondwettelijk Hof van Duitsland, en waar bijna alle landen van de Raad van Europa vertegenwoordigd waren.

Een ruimte waarin de mens centraal staat, zoals Robert Schuman het in zijn verklaring heeft naar voor gebracht[1]. Ik ben verheugd dat de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum ook in die geest werkt. Lees verder

Capitalism Reconnected. Toward a Sustainable, Inclusive and Innovative Market Economy in Europe door Jan Peter Balkenende en Govert Buijs

De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, ontvangt het boek “Capitalism Reconnected. Toward a Sustainable, Inclusive and Innovative Market Economy in Europe” uit handen van de auteurs, staatsminister prof. Jan Peter Balkenende en prof. Govert Buijs.
Brussel Europees Parlement, 2023.

De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, ontvangt het boek Capitalism Reconnected

Belgisch oud-premier Mark Eyskens

Minister of State prof. Mark Eyskens, head lecturer of B.U.C., wrote his 67th book in English.

"The Sower of question Marks ???"

Summer 2022, https://www.authorhouse.com/bookstore
He has published 66 books on social, political, economic, societal and philosophical problems.

Mark Eyskens - The sower of question marks
Oud-Europees president Herman Van Rompuy

Het nieuwe boek van staatsminister prof.
Herman Van Rompuy, oud-president Europese Raad, beschermheer BeNeLux-Universitair Centrum en oud-hoofdredacteur van Knack Rik Van Cauwelaert.

"Wie wij waren"

Een gesprek

Herman Van Rompuy en Rik Van Cauwelaert - Wie wij waren
Vic, Bert en Britt Anciaux

Vic, Bert & Britt Anciaux. Drie generaties Anciaux, een politieke stamboom in een door de tijd herkaveld Vlaanderen en Brussel.

"Vic, Bert, Britt Anciaux - Over generaties”

Anciaux - Over generaties

Preambule B.U.C.- Leerstoel door prof. Guus van Heck i.s.m. prof. Anton van der Geld november/december 2022
De brede praktijkleerstoel richt zich op duurzaamheid en de menselijke factor, beide dragende waarden in onze samenleving en tevens maatgevend voor organisaties en bedrijven. Dit alles in de Benelux-context en breder.
'Cultuur, arbeid en organisatie in een Duurzame Samenleving'
-- over de levende cultuur, de actieve mens en de zorg voor de toekomst --

B.U.C.-brief Zomer 2022

B.U.C.-brief Zomer 2022

Regio Business: Els Ruijsendaal in gesprek met prof. Anton van der Geld

"De inspirerende opvattingen en bijzondere inspanningen voor een betere samenleving in de Benelux van prof. dr. Anton van der Geld, president-stichter van het BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.) vinden veel weerklank. Hij is daarvoor koninklijk onderscheiden, zowel in België, Nederland als Luxemburg. 'Er is een nieuwe visie nodig om ons eigen leven en onze toekomst weer met vertrouwen tegemoet te zien. Een oplossing zoeken als 'steeds vernieuwen' of 'geld moet rollen' werkt niet meer. Een andere visie op de mens, de natuur is pure noodzaak. Je kunt immers niet steeds meer willen vliegen, reizen, bezitten. Je kunt ook niet steeds meer bezuinigen op de gezondheidszorg en daarvoor marktwerking inzetten. Als het erop aankomt, gaat het mis. Meer balans is nodig en daarvoor moet de mens zelf durven te veranderen.' Hiermee opent Anton van der Geld een zinvol perspectief op anders leven en anders werken." Interview door dr. Els Ruijsendaal.
Zie de onderwerpen ‘Nieuwe kansen’, ‘Ambitie’, ‘Bezieling’, ‘Nieuwe leerstoel Duurzaamheid B.U.C.’, ‘Idealist en realist’. Lees het volledige artikel » (verschenen in Regio Business)

Disclaimer en Privacybeleid

Welkom op de website van de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.), die u met een bezoek vereert. De website is zo veilig mogelijk gebouwd en gepoogd wordt om de gegevens erop zo goed mogelijk weer te geven. Echter, de Stichting kan niet garanderen dat alle informatie op de website volledig en foutloos is, en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden. Gegevens van deze website mogen niet zonder toestemming van het B.U.C. worden overgenomen, op welke manier dan ook. Van toepassing is de Benelux Merkenwet onder registratienummer 535508.

De Stichting heeft een postadres en een e-mailadres dat u kunt gebruiken voor mailverkeer zoals dat gangbaar en gebruikelijk is. Uw post wordt vertrouwelijk behandeld, inclusief uw eventuele adresgegevens. Indien u in dat kader bijvoorbeeld geen prijs (meer) stelt op informatie of een uitnodiging, gelieve u dat aan te geven. Uw naam, postadres of e-mailadres, die vrijwillig verstrekt zijn, zullen niet buiten de Stichting verstrekt worden. Een uitzondering hierop kan bijvoorbeeld zijn: een deelname aan een B.U.C.-bijeenkomst op een externe locatie. Dan kan het met het oog op de veiligheidsmaatregelen en de organisatie ervan vereist zijn dat een vertrouwelijke lijst van aanwezigen overgelegd wordt. Overigens, een eventuele deelname van u aan B.U.C.-bijeenkomsten (bijvoorbeeld symposium, academische zitting) kan alleen op uitnodiging. De bijeenkomsten van de Stichting dragen een transparant karakter.
De Stichting B.U.C. hecht veel waarde aan de bescherming van haar en uw gegevens. U heeft de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te laten veranderen of te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum, t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming, Postbus 206, NL-5201 AE ’s-Hertogenbosch. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, en worden slechts gebruikt in functie van de diensten die u bekend zijn. Desgewenst kunt u nadere informatie hierover inwinnen bij het secretariaat.

prof. dr. Anton M.C. van der Geld, presiden B.U.C.Welkom
'Beoefenaars van mens- en maatschappijgerichte beroepen kunnen zich bij het internationale BeNeLux-Universitair Centrum verder ontwikkelen.'
prof. dr. Anton van der Geld, voorzitter

Cursisten tijdens de pauze van een werkcollege

cursisten tijdens de pauze van een werkcollege

BERICHTEN uit BeNeLux-nieuws

Toegetreden in 2023 tot de Raad van Advies van het BeNeLux-Universitair Centrum:
Staatsraad mr. Mildred Schwengle (Den Haag); inspecteur-generaal NVWA dr. mr. Gerard Bakker (Utrecht).

Staatsbezoek Nederland aan België 2023
De Koning en Koningin van Nederland en B.U.C. voorzitter prof. Anton van der Geld (BeNeLux-News) De Koning en Koningin van Nederland en B.U.C.-voorzitter prof. Anton van der Geld (Buitenlandse Zaken Nederland) ©MinBZ, fotograaf David Plas, 22 juni 2023

BeNeLux-Medal of Honour 2023
Anne burggravin Eyskens-Rutsaert, mw. Thoos Balkenende-Sandee, vice-presidente YWCA-Nederland en Jacques Hermans, ere-kolonel San Marino

Gerard Huiting Honorary Consul Republic of Maldives
Yesterday I was invited by the BeNeLux University Center (BUC) in the KBC Auditorium in Leuven for the BeNeLux Europe Prize 2022-2023 with theme 'Law and Humanity'. There were two nominees, from Belgium and the Netherlands, for their special achievements in the theme 'citizen, government and judiciary':
- Prof. Koenraad Baron Lenaerts, President of the European Court of Justice
- Mr. Reinier van Zutphen, National Ombudsman of the Netherlands
After the opening of the academic session by BUC chairman Prof. Anton van der Geld there was a speech on behalf of KBC by Filip Ferrante, Managing Director of Corporate Sustainability at KBC Group, followed by the presentation of the BUC Practical Chair 'Sustainable Society' and of the teaching assignments by the lecturers led by Prof. Guus van Heck. Great speeches by Minister of State Prof. Mark Graaf Eyskens; former Dutch Prime Minister Jan Peter Balkenende; Prof. Koenraad Baron Lenaerts, President of the European Court of Justice and Reinier van Zutphen, National Ombudsman of the Netherlands. Between the speeches there were a couple of beautiful musical interludes by harpist Emilie Bastens. Thank you Prof. Anton van der Geld for the kind invitation, it was a well organized and meaningful event.
BeNeLux-Europe-Award 2023 en B.U.C.-Praktijkleerstoel

Uitreiking BeNeLux-Europa-Prijs in Telegraaf
Uitreiking BeNeLux-Europa-Prijs in Telegraaf

Praktijkleerstoel Duurzaamheid B.U.C.
Deze brede leerstoel van het BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.) richt zich op mensen in de maatschappij, op hun activiteiten daarin, hun deelname aan organisaties en bedrijven, en op de ontwikkeling van een duurzame samenleving. De leerstoel vormt een schakel tussen wetenschap en praktijk, door weten- schappelijke inzichten en praktijkervaringen te evalueren en te integreren. Lees verder »

60 jaar Nationale Haringparty
v.l.n.r. B.U.C.-voorzitter prof. Anton van der Geld, secretaris Henk de Breij, inspecteur-generaal NVWA dr.mr. Gerard Bakker en Tilburg University Society prof. dr. Sylvester Eijffinger. (BeNeLux-News) v.l.n.r. B.U.C.-voorzitter prof. Anton van der Geld, secretaris Henk de Breij, inspecteur-generaal NVWA dr.mr. Gerard Bakker en Tilburg University Society prof. dr. Sylvester Eijffinger. (BeNeLux-News)

Bestuurlijk Overleg 2022 in België van het BeNeLux-Universitair Centrum
Oud-premier v. België prof. Mark Eyskens, hoofdtitularis B.U.C.; HKH Prinses Lea van België, beschermvrouwe B.U.C.; prof. Anton van der Geld, hoogleraar-voorzitter B.U.C. (BeNeLux-News) Oud-premier v. België prof. Mark Eyskens,
hoofdtitularis B.U.C.;
HKH Prinses Lea van België, beschermvrouwe B.U.C.;
prof. Anton van der Geld, hoogleraar-voorzitter B.U.C. (BeNeLux-News)

50 jaar Psychologie Universiteit van Tilburg 2022 De veerkracht van de psychologie
Rector magnificus / vz. CvB prof. Wim van de Donk. Burgemeester dr. Jan Boelhouwer, raadsheer B.U.C. en prof. Anton van der Geld, hoogleraar-voorzitter B.U.C. (BeNeLux-News) "De opleiding Psychologie heeft een hoopgevende toekomst mits, zoals in Tilburg, in de psychologie-beoefening de eenheid in het vakgebied wordt nagestreefd.”
Aldus de Tilburgse oud-decaan prof. Guus van Heck (L), hoofdtitularis B.U.C., in zijn feestrede "Vijf decennia Psychologie, veerkracht, idealisme en moed."
Rector magnificus / vz. CvB prof. Wim van de Donk.
Burgemeester dr. Jan Boelhouwer, raadsheer B.U.C.
prof. Anton van der Geld, hoogleraar-voorzitter B.U.C. (BeNeLux-News)

B.U.C.-felicitatie aan prof. Jan Peter Balkenende
Jan Peter Balkenende - Minister van Staat (BeNeLux-News) Vanuit het BeNeLux-Universitair Centrum feliciteren wij prof. Jan Peter Balkenende met zijn benoeming tot minister van Staat, een benoeming voor het leven. Naast zijn drukke bestaan geeft hij al jaren zijn medewerking aan het B.U.C., als lid van de Raad van Advies en als hoofdtitularis van de Praktijk-Leerstoel "Duurzame Samenleving".
Zo helpt hij mee aan de samenwerking en vriendschap in de 3 Benelux-landen.
Foto: College van prof Balkenende bij het B.U.C.
© BeNeLux-News en Jos van Leeuwen, Den Haag

Bestuurlijk overleg – BeNeLux-Universitair Centrum 2022 in Den Haag
Oud-premier prof. Jan Peter Balkenende, hoofdtitularis B.U.C.; 
prof. Anton van der Geld, hoogleraar-voorzitter B.U.C. (BeNeLux-News) "Oud-premier prof. Jan Peter Balkenende, hoofdtitularis B.U.C.;
prof. Anton van der Geld, hoogleraar-voorzitter B.U.C. (BeNeLux-News)

Samenwerking in het B.U.C.
Samenwerking in het B.U.C.: tandarts dr. Pieter van der Geld, oud-minister Econ. Zaken Maria van der Hoeven, oud-premier prof. Jan Peter Balkenende Tandarts dr. Pieter van der Geld, oud-minister Econ. Zaken Maria van der Hoeven, oud-premier prof. Jan Peter Balkenende. Lees het artikel »

Verslag B.U.C. Studiejaar 2021 - 2022
BUC wenskaart 2021 - 2022

Column 2021: Kiezen voor optimisme
De coronapandemie beïnvloedt niet alleen onze lichamelijke gezondheid, maar ook hoe we ons voelen en gedragen. De impact ervan op ons leven en werken is ongekend. Het jaar 2020, waarin ons leven ingrijpend veranderd is, was zwaar en moeilijk voor iedereen. Hoe het in 2021 gaat, is lastig te voorspellen. We moeten het tij zien te keren en onszelf opnieuw uitvinden. Dat vraagt heel wat kracht van ons. Volgens mij moeten wij nu voluit durven kiezen voor optimisme in ons denken en doen.
Lees de volledige column van prof. Anton van der Geld in Regio Business »

Veiligheid heeft vele vensters 2020
Veiligheid is een thema met vele vensters. "Je hoeft maar te kijken naar de verwarring rond de Brexit", vervolgde prof. Van der Geld, "De defensie- en handelsproblemen met Amerika, de migratieperikelen, het drama van de IS en de terugkerende deelnemers. Die zaken brengen ons in de Benelux en Europa in een onzekere en gespannen sfeer.
Sprekers: oud-premier Balkenende, Belgisch ambassadeur Dirk Achten, Nederlands ambassaderaad Janet Takens.
Lees het artikel »

Prijsuitreikingen in eerdere jaren
The award of the BeNeLux-Europa Prize to the ambassadors H.E. Chris Hoornaert, H.E. Maryem van den Heuvel, H.E. Jean-Marc Hoscheit.

Uitreiking van de BeNeLux-Europa Prijs door prof. Anton van der Geld en prins Charles-Louis de Merode aan: Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter EU-commissie, en Marianne Thyssen, EU-commissaris.

Uitreiking van de BeNeLux-Europa Prijs aan prins Charles-Louis de Merode en vice-president Raad van State mr. Piet Hein Donner door prof. dr. Anton van der Geld, president B.U.C., en H.K.H. prinses Lea van België, beschermvrouwe B.U.C.

Column: Blijf dromen én durven
De lente is voor ons allemaal niet gemakkelijk, maar laten we vooral nu de lente-gevoelens toelaten. De wereld staat op zijn kop, als je naar onze gezondheid en economie kijkt. Twee crises tegelijkertijd. Hoe alles weer goed te krijgen?
Lees de volledige column van prof. Anton van der Geld in Regio Business »

Column eind 2020: In je kracht blijven
Ons geduld wordt danig op de proef gesteld, al meer dan een half jaar, vanwege de coronacrisis. Ik merk het in mijn psychologiepraktijk. Mensen voelen zich gespannen, zijn onzeker, angstig en hebben slaapklachten.
Lees de volledige column van prof. Anton van der Geld in Regio Business »

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2024 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | website: SWiF | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap